Ежедневен прием

 

Чл. 11. ДГ № 25 „Изворче” работи през цялата година на 5-дневна работна седмица, от 7.00 до 19.00 ч.

/1/. Децата се приемат от 7.00 до 8.30 часа и се вземат от 16.00 до 19.00 часа.

/2/. По желание на родителите /по предварително договаряне и писмена декларация до Директора/ децата могат да се водят и вземат в удобен за тях час, в рамките на работното време на ДГ № 25 ”Изворче”.

/3/. В случай на закъснение децата се приемат след 8.30. ч. само след уведомяване от родителите

/4/. След 19.00 ч. невзети деца се предават на органите на МВР.

/5/. Децата се приемат лично от персонала на ДГ № 25 ”Изворче” и се издават лично на родителите или писмено упълномощени от тях лица. При проблеми в семейството и промяна в семейното положение, родителите в писмен вид уведомяват директора, учителите и старшата сестра

/6/. Сутрешният прием и предаване на децата при подходяща температура и сухо време се осъществява в двора на детското заведение.

/7/. При прием и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора на детската градина домашни любимци.

/8/.  Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на ДГ № 25 „Изворче”.

/9/.  През ваканционните периоди, определени от МОН, се сформират сборни групи за деца от различни възрасти. Сборни групи могат да бъдат сформирани и когато отсъства учител и при невъзможност да се назначи негов заместник. Учителите, водещи сборните групи, уведомяват родителите в коя група ще бъде детето и кой учител ще отговаря за него

/10/. След издаване на детето от учител на родител, родителят е длъжен да напусне детската градина и дворното пространство. Не се допуска застояване на родител и дете с оглед безопасността на останалите деца,

/11/. Издаването на децата е до 19.00 ч. При неявяване на родител след приключване на работното време ДГ № 25 ”Изворче” се затваря. Учителят не е длъжен да води детето в дома му, ако по своя воля реши да го направи, не е допустимо да го предава на съседи или други лица, живущи на адреса. Непотърсени и невзети деца от родителя се предават от учителя на детето в РПУ- Банкя. За случая съответния учител уведомява директора в устен и писмен вид.

/12/. При промяна на местоживеене, работно място, телефон и семейно положение родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете.

/13/. Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние.

/14/. Не се допуска внасяне и ползване от децата на мобилен телефон.

Обаждане
Локация