В  подножието на Люлин планина, сред зеленина и слънце се намира Район Банкя – известен балнеолечебен и национален център за профилактика на сърдечни заболявания. Единственото ДГ № 25 „Изворче“ е общинска собственост и функционира в три сгради: в основна сграда на ул.“Петко Д. Петков“ № 15  , филиал  на ул.“Восток-2“ № 4 и корпуси на 78 СУ на улица „Царибродска“ 5

ОСНОВНА СГРАДА НА УЛ.“ПЕТКО Д. ПЕТКОВ“ № 15

През учебната 2022/2023 г. групите ще са разпределени по възраст, както следва:  3 първи  групи – набор 2019 година,  1 втора  група – набор 2018 година, 3 подготвителни групи за петгодишни деца – набор 2017 година и 1 подготвителна група за шестгодишни деца – набор 2016 година. 

ФИЛИАЛ НА УЛ.“ВОСТОК“ №4

През учебната 2022/2023 г. групите ще са разпределени по възраст, както следва:  3 яслени  групи – набор 2020 година,  1 яслена  група – набор 2021

СГРАДА №3 – 78 СУ , УЛ.ЦАРИБРОДСКА №5

През учебната 2022/2023 г. групите ще са разпределени по възраст, както следва:  3 втори  групи – набор 2018 година,  2 подготвителни групи за шестгодишни деца – набор 2016 година. 

Детското заведение разполага с модерно обзаведени кабинети, зала за художествени дейности, физкултурен салон. Групите са настанени в просторни помещения, отговарящи на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Усилията на целия колектив са насочени към осигуряване на необходимите условия за функциониране на ДГ №25 „Изворче“, като среда за цялостно развитие на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности. Многоoбразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на способностите и творческа изява на децата.

За децата се грижат висококвалифицирани учители, педагог, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал. С децата, имащи говорни проблеми, работи квалифицирани логопед, психолог и ресурсен учител и затова не се заплаща допълнително. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за училище по програми, одобрени от МOН. 

Семейството и детската градина са партньори в гражданското образование на децата. Осъществява се реално взаимодействие и участие на родителите във възпитателно-образователния процес. Съвместно с настоятелство „Щастливо детство“ се обсъждат и решават въпроси, свързани с цялостната дейност на детското заведение.

За възпитаване на общочовешки ценности, самоизява и проява на творчество, съвместно с родителите организираме ежемесечно театрални постановки, празници, развлечения, ски училище и летен отдих. Родителите се запознават с резултатите от възпитателно-образователната ни работа чрез родителски кътове, ден на отворени врати, тематични дни и открита практика.

Обаждане
Локация