ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 1     /1/. С този правилник се уреждат организацията и ръководството на ДГ № 25 „Изворче”, условията за приемане на деца, задълженията на педагогически, медицински, административен, помощно-обслужващ персонал, родителите, организацията на учебно- възпитателната работа и медицинското обслужване.

               /2/. Този правилник е изготвен на основание:

–  чл. 147, ал 1, т. 1от ППЗНП

-Закон за закрила на детето

-Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към ДГ

-Наредба № 4/2000 г./изм.2005 г./за ПВ и подготовка

-Наредба № 6 /2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години

Чл. 2  ДГ № 25 ”Изворче” е подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца на възраст от 1  година  до постъпване в І-ви клас.

Чл. 3 ДГ № 25 „Изворче” осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето. Гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение. Възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции, културни и общочовешки ценности.

Чл. 4 ДГ № 25 „Изворче” е публична общинска собственост и се финансира от общинския бюджет.

Чл. 5 ДГ № 25 „Изворче” има право:

/1/. Да предоставя собственото си имущество под наем и да извършва педагогически услуги по желание на родителите, съобразно интересите и потребностите на децата.

/2/. Да изготвя проект за бюджет и се разпорежда с финансовите средства.

/3/. Да определя вътрешната си организация

/4/. Да определя организацията, методиката, средствата за обучение и възпитание на децата

/5/.  Да издава документи.

Чл. 6 ДГ № 25 „Изворче” носи отговорност за:

/1/. Изпълнение на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и осигурява задължителна подготовка на децата за училище

/2/.  Създаване на условия за опазване живота и здравето на децата

/3/. Законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на материалната база.

ДГ № 25 “Изворчe“

Обаждане
Локация