ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА.

 

Чл.7   В ДГ№25”Изворче”  се приемат деца на възраст от 1 година до 7 години и при освобождаване на места се настаняват по групи съобразно възрастта на децата и желанията на родителите. Подготовката на деца в подготвителни групи в училище или детска градина 1 година преди постъпване в І-ви клас е задължителна съгласно чл.20 от Закона за Народната просвета.

Чл. 8  Условията и реда за приемане са следните:

/1/. Броят на децата по групи се определя от Наредба № 7 на МОМН/2010г.

/2/. Директорът на ДГ №25 „Изворче” обявява в системата брой  свободни места за прием  по възрастови групи в срок , определен от  СО -Дирекция „Образование”. Броят на свободните места се актуализира своевременно при настъпили промени.

/3/. Всички деца кандидатстващи за прием в ДГ № 25”Изворче” се регистрират в ИСОДЗ :

–  от персонален компютър , свързан с интернет

– от директора на детското заведение

/4/. Регистриране и кандидатстване може да се извърши по електронен път и на място в ДГ №25 „Изворче” от директор или упълномощено от него лице, като родителите попълват писмено заявление с всички данни необходими за регистриране и кандидатстване в ИСОДЗ.

/5/. Регистриране и кандидатстване за яслени групи и І-ва възрастова група се осъществява по график определен от Дирекция „Образование” и публикуван в сайта на ИСОДЗ най- малко 1 месец преди извършване на класирането.

/6/. Сроковете за подаване на заявления, класиране и записване на деца се обявяват за всяка година в информационната система.

/7/. Родителите / настойниците/ могат да кандидатстват в една или повече детски градини.

/8/. Класирането се извършва по график определен от дирекция „Образование” публикуван в сайта на ИСОДЗ и се обявява на видно място в  ДГ № 25 „Изворче”.

/9/. Класирането се извършва от ИСОДЗ съобразно подадената от родителите информация за наличие на предимства посочени в раздел ІІІ т. 3.1 от Правилата и допълнителните критерии за ДГ № 25 „Изворче”.

/10/. Деца със СОП и / или/ хронични заболявания се приемат на място в ДГ  №25 „Изворче” от комисия, назначена със заповед на директора. Допустимият брой за прием на деца с хронични заболявания е до 10.

/11/. Класирането на децата се извършва за всяка възрастова група по реда на желанията на родителите за съответните ДГ .

Децата от яслените и градинските групи в ДГ №25 „Изворче” автоматично се прехвърлят в следваща възрастова група.

/12/. Записването на децата   се извършва на  място в ДГ №25 „Изворче” в рамките на установения срок. Родителите / настойниците/ представят следните задължителни документи:

–  попълнено заявление по образец

                           – представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите, като ксерокопията остават в ДГ №25 „Изворче”.
                            – копие от документите за ползване на предимство
                            – официален документ от работодател удостоверяващ , че родителят работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

                           – медицински документи издадени от съответния  териториален здравен орган.

/13/. Родителите задължително  писмено уведомяват директора при невъзможност детето да посещава детската градина.

Чл. 9.  Децата от ДГ № 25 „Изворче” се отписват:

/1/. По желание на родителите

/2/. При постъпване в І-ви клас

/3/.  При нарушение на правилника за вътрешния ред:

а/ при незаплащане на такса за срок от един месец

б/ при отсъствие за повече от един месец и непредставяне на необходимите документи за извиняване на отсъствията / медицинска бележка или молба до директора/ до края на календарния месец.

в/ при други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения.