ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

 

Чл. 7   В ДГ № 25 ”Изворче”  се приемат деца на възраст от 1 година до 7 години и при освобождаване на места се настаняват по групи съобразно възрастта на децата и желанията на родителите. Подготовката на деца в подготвителни групи в училище или детска градина 1 година преди постъпване в І-ви клас е задължителна съгласно чл.20 от Закона за Народната просвета.

Чл. 8  Условията и реда за приемане са следните:

/1/. Броят на децата по групи се определя от Наредба № 7 на МОМН/2010 г.

/2/. Директорът на ДГ № 25 „Изворче” обявява в системата брой свободни места за прием  по възрастови групи в срок, определен от СО -Дирекция „Образование”. Броят на свободните места се актуализира своевременно при настъпили промени.

/3/. Всички деца, кандидатстващи за прием в ДГ № 25 ”Изворче” се регистрират в ИСОДЗ:

–  от персонален компютър, свързан с Интернет

– от директора на детското заведение

/4/. Регистриране и кандидатстване може да се извърши по електронен път и на място в ДГ №25 „Изворче” от директор или упълномощено от него лице, като родителите попълват писмено заявление с всички данни необходими за регистриране и кандидатстване в ИСОДЗ.

/5/. Регистриране и кандидатстване за яслени групи и І-ва възрастова група се осъществява по график определен от Дирекция „Образование” и публикуван в сайта на ИСОДЗ най- малко 1 месец преди извършване на класирането.

/6/. Сроковете за подаване на заявления, класиране и записване на деца се обявяват за всяка година в информационната система.

/7/. Родителите /настойниците/ могат да кандидатстват в една или повече детски градини.

/8/. Класирането се извършва по график, определен от дирекция „Образование”, публикуван в сайта на ИСОДЗ и се обявява на видно място в  ДГ № 25 „Изворче”.

/9/. Класирането се извършва от ИСОДЗ съобразно подадената от родителите информация за наличие на предимства, посочени в раздел ІІІ т. 3.1 от Правилата и допълнителните критерии за ДГ № 25 „Изворче”.

/10/. Деца със СОП и /или/ хронични заболявания се приемат на място в ДГ  № 25 „Изворче” от комисия, назначена със заповед на директора. Допустимият брой за прием на деца с хронични заболявания е до 10.

/11/. Класирането на децата се извършва за всяка възрастова група по реда на желанията на родителите за съответните ДГ.

Децата от яслените и градинските групи в ДГ № 25 „Изворче” автоматично се прехвърлят в следваща възрастова група.

/12/. Записването на децата  се извършва на  място в ДГ № 25 „Изворче” в рамките на установения срок. Родителите /настойниците/ представят следните задължителни документи:

–  попълнено заявление по образец

– представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите, като ксерокопията остават в ДГ № 25 „Изворче”.

– копие от документите за ползване на предимство

– официален документ от работодател удостоверяващ , че родителят работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

– медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган.

/13/. Родителите задължително писмено уведомяват директора при невъзможност детето да посещава детската градина.

Чл. 9.  Децата от ДГ № 25 „Изворче” се отписват:

/1/. По желание на родителите

/2/. При постъпване в І-ви клас

/3/.  При нарушение на правилника за вътрешния ред:

а/ при незаплащане на такса за срок от един месец

б/ при отсъствие за повече от един месец и непредставяне на необходимите документи за извиняване на отсъствията /медицинска бележка или молба до директора/ до края на календарния месец.

в/ при други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения.

Обаждане
Локация