Чл. 10.  ТАКСИ

 

/1/. Родителите на децата, посещаващи ДГ №25 ”Изворче”, заплащат такса съгласно Закона за местните данъци и такси и решение на СОС.

/2/. В ДГ №25 ”Изворче” посещението на децата може да бъде прекъсвано с предварително писмено уведомяване от страна на родителите и с медицинска бележка. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини/по болест и до 10дни с разрешение на директора/.

/3/.   Не се заплаща такса за:

– деца, чиито родител/родители/ са с над 71% трайно намалена     работоспособност.

                    – деца –пълни сираци
                     – деца на загинал родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг.
                     – деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 % намалени възможности за социална адаптация / ПМС 99/ 31.05.2005 г./. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадена молба от родителите и медицинска експертиза.

                      – третото и следващи деца на многодетни родители                  /4/. 50 % такса заплащат:

–  Деца с един родител / баща неизвестен/, прилага се дубликат на акта за раждане издаден в едномесечен срок  от подаване на документите.

                       –  Деца, единият от родителите на които е редовен студент, докторант
                       –  Деца на многодетни родители- 50 % за първото дете и 75% за второто дете

                        –  Когато 2 деца от едно семейство са приети в детското заведение таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление              /5/. Съгласно чл.40ал.2 от Наредбата за времето от 1юни до 31 август родителят подава заявление за времето , през което детето ще посещава ДГ №25 ”Изворче”  и заплаща такса за заявените дни.

/6/. В случаите,когато родителите са подали заявление за посещаване на ДГ №25 ”Изворче” през летния период и впоследствие представят медицинско    удостоверение за отсъствие по болест такса се дължи за дните, които се явяват разлика между заявените и болничните дни.

/7/. Абонамент се дължи само в случаите, уредени в чл.40 ал.4 от Наредбата. Не се дължи абонамент в случаите по чл.40 ал.2, включително когато групите са слети.

/8/. Предвид обстоятелството , че таксата е месечна , за м.септември, независимо от това дали детето посещава или не ДГ №25 ”Изворче”, минималната такса е равна на абонамента.

/9/. На основание чл.40ал.2 от Наредбата , при отсъствие на дете пълен месец, без документ /т.е. по домашни причини/ в периода от 01.09 до 31.05 се дължи само абонамент, независимо дали са надвишени 30-те календарни дни, определени в ал.1 на същият член. Отсъствието над посочения срок следва да е свързано с административни последици.

/10/. Родителите ползващи преференции по чл. 39 и чл. 41 от Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси подават декларация до директора на ДГ №25 ”Изворче”, придружени с необходимите документи.

/11/. Освобождаване от такса или заплащане в намален размер започва от следващ месеца на подаването на документите.

/12/. Родителите са длъжни да представят  до 31 число на текущия месец необходимите за извиняване на отсъствията документи.

/13/. В ДГ №25 ”Изворче” таксата се заплаща от 1-во до 7-мо число на месеца, следващ месеца за който се отнасят от 7.30ч.  до 11.00 ч.  при касиера.

/14/.  Учителите  и мед. сестри не допускат деца в групата при неизплатени такси от родителите след 10-то число на месеца.

/15/.  При неизплатени такси от родители, учители и мед. сестри съдействат на касиера за своевременното им събиране.

/16/.  Родителите са задължени да платят дължимата такса в определения срок дори , ако в дните за плащане детето отсъства от детското заведение.

/17/.  За участие на децата в допълнителните пед. дейности, родителите заплащат индивидуално определените такси от фирмите спечелили конкурса.