Чл. 10.  ТАКСИ

/1/. Родителите на децата, посещаващи ДГ № 25 ”Изворче”, заплащат такса съгласно Закона за местните данъци и такси и решение на СОС.

/2/. В ДГ № 25 ”Изворче” посещението на децата може да бъде прекъсвано с предварително писмено уведомяване от страна на родителите и с медицинска бележка. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини / по болест и до 10 дни с разрешение на директора/.

/3/.   Не се заплаща такса за:

– деца, чиито родител / родители/ са с над 71 % трайно намалена работоспособност.

– деца – пълни сираци

– деца на загинал родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг.

– деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 % намалени възможности за социална адаптация /ПМС 99/ 31.05.2005 г./. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадена молба от родителите и медицинска експертиза.

– третото и следващи деца на многодетни родители

/4/. 50 % такса заплащат:
– Деца с един родител /баща неизвестен/, прилага се дубликат на акта за раждане издаден в едномесечен срок  от подаване на документите.
– Деца, единият от родителите на които е редовен студент, докторант
– Деца на многодетни родители – 50 % за първото дете и 75 % за второто дете
– Когато 2 деца от едно семейство са приети в детското заведение, таксата за второто дете се заплаща с 50 % намаление
/5/. Съгласно чл. 40, ал. 2 от Наредбата за времето от 1 юни до 31 август родителят подава заявление за времето, през което детето ще посещава ДГ № 25 ”Изворче”  и заплаща такса за заявените дни.

/6/. В случаите, когато родителите са подали заявление за посещаване на ДГ № 25 ”Изворче” през летния период и впоследствие представят медицинско удостоверение за отсъствие по болест, такса се дължи за дните, които се явяват разлика между заявените и болничните дни.

/7/. Абонамент се дължи само в случаите, уредени в чл. 40, ал. 4 от Наредбата. Не се дължи абонамент в случаите по чл. 40, ал. 2, включително когато групите са слети.

/8/. Предвид обстоятелството, че таксата е месечна за м. септември, независимо от това дали детето посещава или не ДГ № 25 ”Изворче”, минималната такса е равна на абонамента.

/9/. На основание чл. 40, ал. 2 от Наредбата, при отсъствие на дете пълен месец, без документ /т.е. по домашни причини/ в периода от 01.09 до 31.05 се дължи само абонамент, независимо дали са надвишени 30-те календарни дни, определени в ал. 1 на същия член. Отсъствието над посочения срок следва да е свързано с административни последици.

/10/. Родителите, ползващи преференции по чл. 39 и чл. 41 от Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси, подават декларация до директора на ДГ № 25 ”Изворче”, придружени с необходимите документи.

/11/. Освобождаване от такса или заплащане в намален размер започва от следващ месеца на подаването на документите.

/12/. Родителите са длъжни да представят до 31 число на текущия месец необходимите за извиняване на отсъствията документи.

/13/. В ДГ № 25 ”Изворче” таксата се заплаща от 1-во до 7-мо число на месеца, следващ месец,а за който се отнасят от 7.30 ч. до 11.00 ч.  при касиера.

/14/.  Учителите  и медицинските сестри не допускат деца в групата при неизплатени такси от родителите след 10-то число на месеца.

/15/.  При неизплатени такси от родители, учители и медицински сестри съдействат на касиера за своевременното им събиране.

/16/.  Родителите са задължени да платят дължимата такса в определения срок дори, ако в дните за плащане детето отсъства от детското заведение.

/17/.  За участие на децата в допълнителните педагогически дейности, родителите заплащат индивидуално определените такси от фирмите, спечелили конкурса.

Обаждане
Локация