Г № 25 „Изворче“ СО – Район „Банкя“
ул. „ Петко Д. Петков“ №15 ; e-mail:odz25_izvorche@abv.bg
GSM: 0884801773; тел.: 02/ 967 66 20

Изх. № 97/12.03.2021г.

Обява за свободно работно място за длъжността „помощник учител“ в
ДГ №25 “Изворче“

Във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2

Детска градина № 25 „ Изворче“ обявява свободно работно място за длъжността „Помощник – учител” в детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност – предучилищно образование
1.2.Цел на длъжността – Помощник на учителя в детската градина осъществява дейността си съобразно инструкциите на учителите  при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни потребности.  Участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете със специални образователни потребности. Оказва техническа помощ при подготовка на образователни материали за деца със специални образователни потребности. Съдейства организационно и технически на учителя при провеждане на педагогическа ситуация. Подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата. Подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на деца със специални образователни потребности.
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование
1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – няма изискване; желателно – педагогическо образование или квалификация или образование от сферата на социалните дейности. Професионален опит в детска градина се счита за предимство.
1.5. Години професионален опит – желателно
1.6. Допълнителни изисквания – компютърна грамотност, отговорност, работа в екип, търпение и добронамереност спрямо децата

2. Необходими документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
2.3. CV /Автобиография/
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване в ДГ № 25 „Изворче“, ул. „Петко Д.Петков“ №15,   всеки делничен ден от 10:00 часа до 16:00 часа
или на имейл: odz25_izvorche@abv.bg

4. Срок за подаване на документите – 15.03.2021 г. до 26.03.2021г. включително.

5. Етапи на подбора
      5.1. Подбор по документи
      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати
 
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.1 от КТ с осем часов работен ден със срок на изпитване – 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Категории: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Обаждане
Локация